پشتیبانی 24 ساعته فروشگاه دوربین مداربسته
از تخفیف بیشتر
باخبر شوید !

پرفروش ترین ها


یونی ویو

IPC2122SR3-PF40-C

IPC2122SR3-PF40-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2124SR3-DPF36

IPC2124SR3-DPF36
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2122LR3-PF40-C

IPC2122LR3-PF40-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC322LR3-VSPF28-C

IPC322LR3-VSPF28-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2124LR3-PF40

IPC2124LR3-PF40
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR202-16EP

NVR202-16EP
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR304-16E

NVR304-16E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR201-04EP

NVR201-04EP
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR304-16EP

NVR304-16EP
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC324LR3-VSPF28

IPC324LR3-VSPF28
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC324ER3-DVPF28

IPC324ER3-DVPF28
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC6222ER-X20

IPC6222ER-X20
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC6222ER-X30

IPC6222ER-X30
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR202-08E

NVR202-08E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR301-08E

NVR301-08E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR301-08P8

NVR301-08P8
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR302-16E-B

NVR302-16E-B
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR302-16S-P16

NVR302-16S-P16
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC3614SR3-DPF36

IPC3614SR3-DPF36
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC314SR-DVPF28

IPC314SR-DVPF28
دوربین مداربسته تحت شبکه
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC312SR-VPF28-C

IPC312SR-VPF28-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR301-04-P4

NVR301-04-P4
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR201-08E

NVR201-08E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC325LR3-VSPF28D

IPC325LR3-VSPF28D
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR302-16S

NVR302-16S
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود

جدیدترین ها


یونی ویو

NVR302-08S-P8

NVR302-08S-P8
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR302-32S

NVR302-32S
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۸,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

 NVR301-08X-P8

NVR301-08X-P8
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR301-08B

NVR301-08B
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR301-08S

NVR301-08S
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR301-04S

NVR301-04S
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR302-16S

NVR302-16S
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۷۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC325LR3-VSPF28D

IPC325LR3-VSPF28D
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NSW2010-10T-POE-IN

NSW2010-10T-POE-IN
سوئیچ
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
۳,۳۹۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC6322LR-X33DU-C

IPC6322LR-X33DU-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۴,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2123LR3-PF28M-F

IPC2123LR3-PF28M-F
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

کابل-یونی-ویو-cat6

کابل-یونی-ویو-cat6
کابل
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2222ER5-DUPF40-C

IPC2222ER5-DUPF40-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

کابل-یونی-ویو

کابل-یونی-ویو
کابل
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

پکیج یونی ویو

پکیج یونی ویو
پکیج دوربین مداربسته یونی ویو
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۹۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC312SR-VPF28-C

IPC312SR-VPF28-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR302-16E-B

NVR302-16E-B
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2122SR3-PF40-C

IPC2122SR3-PF40-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC322LR3-VSPF28-C

IPC322LR3-VSPF28-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۵۶۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC324LR3-VSPF28

IPC324LR3-VSPF28
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۳۵,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2124LR3-PF40

IPC2124LR3-PF40
دوربین مداربسته تحت شبکه
۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۰۴۰,۰۰۰ تومان
۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2122LR3-PF40-C

IPC2122LR3-PF40-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR301-04-P4

NVR301-04-P4
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR302-16S-P16

NVR302-16S-P16
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR301-08P8

NVR301-08P8
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
بررسی هاردهای لیبل بنفش

بررسی هاردهای لیبل بنفش

ویژگی های فنی

1 تا 8 ترابایت
نوع رابط SATA 3.04
سرعت چرخش 5400 دور در دقیقه

نقاط قوت

1 تا 8 ترابایت
نوع رابط SATA 3.04
سرعت چرخش 5400 دور در دقیقه

نقاط ضعف

کمپانی وسترن دیجیتال در سال 1970 میلادی تأسیس و در زمینه محصولات شبکه و درایوهای ذخیره‌سازی شروع به کار کرد. این کمپانی که در زمینه تولید هارد دیسک یکی از پیشگامان و خلاقان این صنعت است، هارد دیسک‌های داخلی خود را در رنگ‌بندی‌های گوناگون و برای مصارف مختلف و متنوع طراحی و تولید می‌کند. در نمایشگاه IFSCE 2014 لندن این کمپانی سری جدید هارد دیسک‌های خود را با رنگ بنفش و کاربرد نظارتی معرفی کرد. هارد دیسک‌های سری بنفش وسترن دیجیتال برای ذخیره‌سازی تصاویر دوربین و مطابق با استانداردهای نظارت تصویری طراحی و تولید شده‌اند.