پشتیبانی 24 ساعته فروشگاه دوربین مداربسته
از تخفیف بیشتر
باخبر شوید !

پرفروش ترین ها


یونی ویو

IPC2124SR3-DPF36

IPC2124SR3-DPF36
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2122SR3-PF40-C

IPC2122SR3-PF40-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2122LR3-PF40-C

IPC2122LR3-PF40-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC322LR3-VSPF28-C

IPC322LR3-VSPF28-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2124LR3-PF40

IPC2124LR3-PF40
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR201-04EP

NVR201-04EP
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR301-08E

NVR301-08E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC324LR3-VSPF28

IPC324LR3-VSPF28
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR202-08E

NVR202-08E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC324ER3-DVPF28

IPC324ER3-DVPF28
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2123LR3-PF28M-F

IPC2123LR3-PF28M-F
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR302-32S

NVR302-32S
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC6222ER-X20

IPC6222ER-X20
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC6222ER-X30

IPC6222ER-X30
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR301-08P8

NVR301-08P8
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR301-08S

NVR301-08S
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR201-08E

NVR201-08E
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC314SR-DVPF28

IPC314SR-DVPF28
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC3614SR3-DPF36

IPC3614SR3-DPF36
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC312SR-VPF28-C

IPC312SR-VPF28-C
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR301-04-P4

NVR301-04-P4
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
هایک ویژن

DS-2CD1143G0-I

DS-2CD1143G0-I
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC323LR3-VSPF28-F

IPC323LR3-VSPF28-F
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2124LR3-PF28M-D

IPC2124LR3-PF28M-D
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC324LE-DSF28K

IPC324LE-DSF28K
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود

جدیدترین ها


یونی ویو

NSW5110-24GT4GP-IN

NSW5110-24GT4GP-IN
سوئیچ
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

NSW2010-16T2GC-POE-IN

NSW2010-16T2GC-POE-IN
سوئیچ
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR301-04S3

NVR301-04S3
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC6424SR-X25-VF

IPC6424SR-X25-VF
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

NVR301-16E2

NVR301-16E2
دستگاه ضبط تصاویر NVR
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC9312LFW-AF28-2X4

IPC9312LFW-AF28-2X4
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2125SB-ADF28KMC-I0

IPC2125SB-ADF28KMC-I0
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC3234LR3-VSP-D

IPC3234LR3-VSP-D
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC322LR3-VSPF28-A

IPC322LR3-VSPF28-A
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2125LE-ADF28KM-G1

IPC2125LE-ADF28KM-G1
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2124LB-SF40KM-G

IPC2124LB-SF40KM-G
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

IPC2123LB-AF28KM-G

IPC2123LB-AF28KM-G
دوربین مداربسته تحت شبکه
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

XVR302-16Q3

XVR302-16Q3
دستگاه ضبط تصاویر XVR
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

XVR301-08Q3

XVR301-08Q3
دستگاه ضبط تصاویر XVR
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

XVR301-04Q3

XVR301-04Q3
دستگاه ضبط تصاویر XVR
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

XVR301-08G3

XVR301-08G3
دستگاه ضبط تصاویر XVR
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

UAC-P112-AF40-W

UAC-P112-AF40-W
دوربین مداربسته آنالوگ
۰ تومان
موجود
۰ تومان
۰ تومان
موجود
یونی ویو

UAC-T125-AF28M-W

UAC-T125-AF28M-W
دوربین مداربسته آنالوگ
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

UAC-T122-AF28LM

UAC-T122-AF28LM
دوربین مداربسته آنالوگ
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

UAC-B125-AF28M-W

UAC-B125-AF28M-W
دوربین مداربسته آنالوگ
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

UAC-B122-AF28M-W

UAC-B122-AF28M-W
دوربین مداربسته آنالوگ
۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۷۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

UAC-D125-AF28M

UAC-D125-AF28M
دوربین مداربسته آنالوگ
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

UAC-D122-AF28M

UAC-D122-AF28M
دوربین مداربسته آنالوگ
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

UAC-B125-AF28LM

UAC-B125-AF28LM
دوربین مداربسته آنالوگ
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲,۳۵۰,۰۰۰ تومان
موجود
یونی ویو

UAC-B122-AF28LM

UAC-B122-AF28LM
دوربین مداربسته آنالوگ
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
موجود
بررسی هاردهای لیبل بنفش

بررسی هاردهای لیبل بنفش

ویژگی های فنی

1 تا 8 ترابایت
نوع رابط SATA 3.04
سرعت چرخش 5400 دور در دقیقه

نقاط قوت

1 تا 8 ترابایت
نوع رابط SATA 3.04
سرعت چرخش 5400 دور در دقیقه

نقاط ضعف

کمپانی وسترن دیجیتال در سال 1970 میلادی تأسیس و در زمینه محصولات شبکه و درایوهای ذخیره‌سازی شروع به کار کرد. این کمپانی که در زمینه تولید هارد دیسک یکی از پیشگامان و خلاقان این صنعت است، هارد دیسک‌های داخلی خود را در رنگ‌بندی‌های گوناگون و برای مصارف مختلف و متنوع طراحی و تولید می‌کند. در نمایشگاه IFSCE 2014 لندن این کمپانی سری جدید هارد دیسک‌های خود را با رنگ بنفش و کاربرد نظارتی معرفی کرد. هارد دیسک‌های سری بنفش وسترن دیجیتال برای ذخیره‌سازی تصاویر دوربین و مطابق با استانداردهای نظارت تصویری طراحی و تولید شده‌اند.