کارت ضبط تصاویر

کارت ضبط تصاویر دیجیتال


مشاهده

دستگاه ضبط تصاویر NVR

دستگاه ضبط تصاویر تحت شبکه


مشاهده

دستگاه ضبط تصاویر DVR

دستگاه ضبط تصاویر دیجیتال


مشاهده

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI


مشاهده

دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI

دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI


مشاهده
پرفروش ترین

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16کانال، 2کانال تحت شبکه
مصرف کننده
همکار
1,100,000 تومان
880,000 تومان
880,000 تومان
1,100,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4کانال تصویر، 4کانال صدا
مصرف کننده
همکار
300,000 تومان
240,000 تومان
240,000 تومان
300,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8کانال، 2کانال تحت شبکه
مصرف کننده
همکار
740,000 تومان
592,000 تومان
592,000 تومان
740,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال
مصرف کننده
همکار
1,755,000 تومان
1,404,000 تومان
1,404,000 تومان
1,755,000 تومان
جدید ترین

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
1,261,000 تومان
1,009,000 تومان
1,009,000 تومان
1,261,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
2,015,000 تومان
1,612,000 تومان
1,612,000 تومان
2,015,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
3,380,000 تومان
2,704,000 تومان
2,704,000 تومان
3,380,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
4,056,000 تومان
3,245,000 تومان
3,245,000 تومان
4,056,000 تومان