WD10PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
1ترابایت،5400دور در دقیقه
WD20PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
2ترابایت،5400دور در دقیقه
WD30PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
3ترابایت،5400دور در دقیقه
WD40PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
4ترابایت،5400دور در دقیقه
WD80PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
8ترابایت،5400دور در دقیقه
WD60PURX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
6ترابایت،5400دور در دقیقه
ST-1000
هارد دستگاه ضبط تصاویر
1ترابایت،7200دور در دقیقه
WD5000AUDX
هارد دستگاه ضبط تصاویر
500 گیگ،5400دور در دقیقه
ST-500
هارد دستگاه ضبط تصاویر
500گیگابایت،7200دور در دقیقه
ST-2000
هارد دستگاه ضبط تصاویر
2ترابایت،7200دور در دقیقه
ST-3000
هارد دستگاه ضبط تصاویر
3ترابایت،7200دور در دقیقه
ST-4000
هارد دستگاه ضبط تصاویر
4ترابایت، 7200دور دردقیقه