دوربین مداربسته | دوربین مداربسته HD-CVI
فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2  

دوربین مداربسته HD-CVI
WDR,3D DNR,SMART IR
مصرف کننده
همکار
127,000 تومان
127,000 تومان
127,000 تومان
127,000 تومان

دوربین مداربسته HD-CVI
WDR, LOW LIGHT, 3D DNR, SMART IR
مصرف کننده
همکار
192,000 تومان
192,000 تومان
192,000 تومان
192,000 تومان

دوربین مداربسته HD-CVI
WDR,LOW LIGHT,3D-DNR,SMART IR
مصرف کننده
همکار
171,000 تومان
171,000 تومان
171,000 تومان
171,000 تومان

دوربین مداربسته HD-CVI
WDR, LOW LIGHT, SMART IR
مصرف کننده
همکار
219,000 تومان
219,000 تومان
219,000 تومان
219,000 تومان

دوربین مداربسته HD-CVI
WDR, LOW LIGHT, SMART IR
مصرف کننده
همکار
304,000 تومان
304,000 تومان
304,000 تومان
304,000 تومان

دوربین مداربسته HD-CVI
WDR , OSD MENU , IR40m
مصرف کننده
همکار
113,000 تومان
113,000 تومان
113,000 تومان
113,000 تومان

دوربین مداربسته HD-CVI
WDR, LOW LIGHT, 3D DNR
مصرف کننده
همکار
150,000 تومان
150,000 تومان
150,000 تومان
150,000 تومان

دوربین مداربسته HD-CVI
WDRوOSD MENUو3D DNR
مصرف کننده
همکار
350,000 تومان
350,000 تومان
350,000 تومان
350,000 تومان

دوربین مداربسته HD-CVI
WDR, LOW LIGHT, SMART IR
مصرف کننده
همکار
330,000 تومان
330,000 تومان
330,000 تومان
330,000 تومان

دوربین مداربسته HD-CVI
WDR,Low Light,SMART IR
مصرف کننده
همکار
113,000 تومان
113,000 تومان
113,000 تومان
113,000 تومان

دوربین مداربسته HD-CVI
WDRوLOW LIGHTوSMART IR
مصرف کننده
همکار
182,000 تومان
182,000 تومان
182,000 تومان
182,000 تومان

دوربین مداربسته HD-CVI
DWDR,IK10,16X ZOOM
مصرف کننده
همکار
1,760,000 تومان
1,760,000 تومان
1,760,000 تومان
1,760,000 تومان

دوربین مداربسته HD-CVI
WDR,OSD MENU,3D DNR
مصرف کننده
همکار
546,000 تومان
546,000 تومان
546,000 تومان
546,000 تومان

دوربین مداربسته HD-CVI
WDRو4X ZOOM
مصرف کننده
همکار
702,000 تومان
702,000 تومان
702,000 تومان
702,000 تومان

دوربین مداربسته HD-CVI
WDR , OSD MENU , 3D DNR
مصرف کننده
همکار
293,000 تومان
293,000 تومان
293,000 تومان
293,000 تومان

دوربین مداربسته HD-CVI
WDR , OSD MENU , IR40m
مصرف کننده
همکار
236,000 تومان
236,000 تومان
236,000 تومان
236,000 تومان

دوربین مداربسته HD-CVI
OSD MENUو3D-DNR
مصرف کننده
همکار
197,000 تومان
197,000 تومان
197,000 تومان
197,000 تومان

دوربین مداربسته HD-CVI
WDR, LOW LIGHT, SMART IR
مصرف کننده
همکار
127,000 تومان
127,000 تومان
127,000 تومان
127,000 تومان

دوربین مداربسته HD-CVI
WDR , OSD MENU , 3D DNR
مصرف کننده
همکار
322,000 تومان
322,000 تومان
322,000 تومان
322,000 تومان

دوربین مداربسته HD-CVI
OSD MENUو3D-DNR
مصرف کننده
همکار
572,000 تومان
572,000 تومان
572,000 تومان
572,000 تومان

دوربین مداربسته HD-CVI
WDR, LOW LIGHT, SMART IR
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دوربین مداربسته HD-CVI
OSD MENU,2D-DNR
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دوربین مداربسته HD-CVI
WDR, LOW LIGHT, SMART IR
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دوربین مداربسته HD-CVI
OSD MENU,3D DNR
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان
 1 2  
دوربین مداربسته HD-CVI

بر اساس نوع :
بر اساس سازنده :
دیگر ویژگی ها :