دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
فقط نمایش کالاهای موجود


فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
DS-7204HGHI-E1
DS-7204HGHI-E1
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4کانال تصویر، 4کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
465,000تومان
580,000تومان
DS-7216HGHI-E2
DS-7216HGHI-E2
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16کانال، 2کانال تحت شبکه
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
3,200,000تومان
3,200,000تومان
DS-7208HGHI-E2
DS-7208HGHI-E2
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8کانال، 2کانال تحت شبکه
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,450,000تومان
1,450,000تومان
DS-7208HGHI-SH
DS-7208HGHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
بازبینی همزمان8کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7204HQHI-SH
DS-7204HQHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4کانال، 2کانال تحت شبکه
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7316HQHI-SH
DS-7316HQHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16 کانال تصویر، 16ترابایت ذخیره سازی
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-8116HGHI-SH
DS-8116HGHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16کانال تصویر، 8هارد، 16کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
5,750,000تومان
5,750,000تومان
DS-7208HGHI-E1
DS-7208HGHI-E1
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8 کانال، 2کانال تحت شبکه
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7316HGHI-SH
DS-7316HGHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16کانال، 2کانال تحت شبکه
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-8116HQHI-SH
DS-8116HQHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16کانال تصویر، 32ترابایت ذخیره سازی
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7204HGHI-SH
DS-7204HGHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4کانال،بازبینی همزمان 4 کانال،1هارد
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7304HGHI-SH
DS-7304HGHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4کانال، 2کانال تحت شبکه
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,350,000تومان
1,350,000تومان
DS-7216HQHI-SH
DS-7216HQHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
16 کانال، 2کانال تحت شبکه
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7308HGHI-SH
DS-7308HGHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8 کانال تصویر، 4هارد، 4کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
2,350,000تومان
2,350,000تومان
DS-8108HQHI-SH
DS-8108HQHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8کانال تصویر، 8هارد، 8کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7308HQHI-SH
DS-7308HQHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-8108HGHI-SH
DS-8108HGHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8 کانال تصویر، 8هارد، 8کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7304HQHI-SH
DS-7304HQHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
4هارد، 4کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7208HQHI-SH
DS-7208HQHI-SH
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8 کانال، 2کانال تحت شبکه
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
775,000تومان
968,000تومان
DS-7208HQHI-K1
DS-7208HQHI-K1
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI
8کانال، 2کانال تحت شبکه
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
2,050,000تومان
2,050,000تومان
دستگاه ضبط تصاویر HD-TVI

بر اساس نوع :


بر اساس سازنده :
دیگر ویژگی ها :