دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
فقط نمایش کالاهای موجود

فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
 1 2  
DH-HCVR4104HS-S3
DH-HCVR4104HS-S3
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
615,000تومان
615,000تومان
DH-HCVR5108HS-S3
DH-HCVR5108HS-S3
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
4.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
539,000تومان
770,000تومان
DH-HCVR5832S-S2
DH-HCVR5832S-S2
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
4,578,000تومان
6,540,000تومان
DH-HCVR5216A-S3
DH-HCVR5216A-S3
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,169,000تومان
1,670,000تومان
DH-HCVR4116HS-S3
DH-HCVR4116HS-S3
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
594,000تومان
848,000تومان
DH-HCVR5824S
DH-HCVR5824S
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR7816S-URH
DH-HCVR7816S-URH
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
ESS1504C
ESS1504C
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
4HDDs eSATA Storage
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR7408L
DH-HCVR7408L
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR5104HS-S3
DH-HCVR5104HS-S3
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
4.5
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
315,000تومان
450,000تومان
DH-HCVR4224AN-S2
DH-HCVR4224AN-S2
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR5424L
DH-HCVR5424L
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR7816S
DH-HCVR7816S
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR4104C-S3
DH-HCVR4104C-S3
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR4108HS-S3
DH-HCVR4108HS-S3
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
349,000تومان
498,000تومان
DH-HCVR4232L-S2
DH-HCVR4232L-S2
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR5432L-S2
DH-HCVR5432L-S2
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR7208A-S3
DH-HCVR7208A-S3
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,145,000تومان
1,635,000تومان
HCVR 5204L-V2
HCVR 5204L-V2
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR504
DH-HCVR504
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR7104C-S3
DH-HCVR7104C-S3
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR4108C-S2
DH-HCVR4108C-S2
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR7104C-S2
DH-HCVR7104C-S2
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DH-HCVR7216AN-S3
DH-HCVR7216AN-S3
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI
پشتیبانی همزمان IP و HD-CVI
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
 1 2  
دستگاه ضبط تصاویر HD-CVI

بر اساس نوع :


بر اساس سازنده :
دیگر ویژگی ها :