دستگاه ضبط تصاویر | دستگاه ضبط تصاویر DVR
فقط نمایش کالاهای موجودفقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :
DS-7204HI-E1
DS-7204HI-E1
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال تصویر،1کانال صدا
4.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
528,000تومان
450,000تومان
DS-7208HI-E1
DS-7208HI-E1
دستگاه ضبط تصاویر DVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
624,000تومان
650,000تومان
DS-7216HI-E1
DS-7216HI-E1
دستگاه ضبط تصاویر DVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان16کانال
4.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,152,000تومان
1,200,000تومان
DS-7204HWI-SH
DS-7204HWI-SH
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال تصویر،1کانال صدا
4.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7204HVI-SV
DS-7204HVI-SV
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4 کانال تصویر ، 4 کانال صدا
3.5
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7324HWI-SH
DS-7324HWI-SH
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال صدا،بازبینی همزمان16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,920,000تومان
2,500,000تومان
DS-7224HVI-SH
DS-7224HVI-SH
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال صدا،بازبینی همزمان16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,824,000تومان
1,900,000تومان
DS-7216HVI-SV-A8HDMI
DS-7216HVI-SV-A8HDMI
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال صدا,بازبینی همزمان16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
1,152,000تومان
1,500,000تومان
DS-7232HVI-SH
DS-7232HVI-SH
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال صدا،بازبینی همزمان16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
3,072,000تومان
3,200,000تومان
DS-7208HWI-SL
DS-7208HWI-SL
دستگاه ضبط تصاویر DVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7104HWI-SL
DS-7104HWI-SL
دستگاه ضبط تصاویر DVR
بازبینی همزمان 4 کانال
3.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7224HWI-SH
DS-7224HWI-SH
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4کانال صدا،بازبینی همزمان16کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
2,400,000تومان
2,500,000تومان
DS-7108HWI-SL
DS-7108HWI-SL
دستگاه ضبط تصاویر DVR
8-ch video&1-ch audio input
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7104HWI-SH
DS-7104HWI-SH
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4 کانال تصویر، 1 کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7332HWI-SH
DS-7332HWI-SH
دستگاه ضبط تصاویر DVR
32 کانال تصویر ، 16 کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7208HVI-SV-A
DS-7208HVI-SV-A
دستگاه ضبط تصاویر DVR
8 کانال تصویر ، 4 کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7208HWI-SH
DS-7208HWI-SH
دستگاه ضبط تصاویر DVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7204HI-SL
DS-7204HI-SL
دستگاه ضبط تصاویر DVR
4 کانال تصویر ، 4 کانال صدا
4.5
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7108HWI-SH
DS-7108HWI-SH
دستگاه ضبط تصاویر DVR
8 کانال تصویر ، 4 کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7216HWI-SH
DS-7216HWI-SH
دستگاه ضبط تصاویر DVR
16 کانال تصویر ، 16 کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7216HVI-SV-A16HDMI
DS-7216HVI-SV-A16HDMI
دستگاه ضبط تصاویر DVR
16 کانال تصویر ، 16 کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
DS-7316HWI-SH
DS-7316HWI-SH
دستگاه ضبط تصاویر DVR
16 کانال تصویر ، 16 کانال صدا
5.0
مصرف کننده
همکار
--- تومان
--- تومان
0تومان
0تومان
دستگاه ضبط تصاویر DVR

بر اساس نوع :


بر اساس سازنده :
دیگر ویژگی ها :