Cat6-N6100
کابل
طول305متر
CAT6-UTP2
کابل
طول100متر، UTP