فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :

دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
مصرف کننده
همکار
975,000 تومان
780,000 تومان
780,000 تومان
975,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
7,500,000 تومان
7,500,000 تومان
7,500,000 تومان
7,500,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
1,105,000 تومان
884,000 تومان
884,000 تومان
1,105,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان16کانال
مصرف کننده
همکار
1,800,000 تومان
1,800,000 تومان
1,800,000 تومان
1,800,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
6,500,000 تومان
6,500,000 تومان
6,500,000 تومان
6,500,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال
مصرف کننده
همکار
3,000,000 تومان
3,000,000 تومان
3,000,000 تومان
3,000,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 4 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
910,000 تومان
728,000 تومان
728,000 تومان
910,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
4,550,000 تومان
3,640,000 تومان
3,640,000 تومان
4,550,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال
مصرف کننده
همکار
2,790,000 تومان
2,230,000 تومان
2,230,000 تومان
2,790,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
3,104,000 تومان
2,483,000 تومان
2,483,000 تومان
3,104,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان4کانال
مصرف کننده
همکار
425,000 تومان
340,000 تومان
340,000 تومان
425,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 4کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
1,860,000 تومان
1,490,000 تومان
1,490,000 تومان
1,860,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
1,765,000 تومان
1,410,000 تومان
1,410,000 تومان
1,765,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
845,000 تومان
676,000 تومان
676,000 تومان
845,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
2,015,000 تومان
1,612,000 تومان
1,612,000 تومان
2,015,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
4,056,000 تومان
3,245,000 تومان
3,245,000 تومان
4,056,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
3,380,000 تومان
2,704,000 تومان
2,704,000 تومان
3,380,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
2,300,000 تومان
1,700,000 تومان
1,700,000 تومان
2,300,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
5,000,000 تومان
5,000,000 تومان
5,000,000 تومان
5,000,000 تومان
یونی ویو

بر اساس گروه :


بر اساس نوع :