فقط نمایش کالاهای موجود

مرتب سازی بر اساس تعداد نمایش :

دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان8کانال
مصرف کننده
همکار
625,000 تومان
500,000 تومان
500,000 تومان
625,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان16کانال
مصرف کننده
همکار
795,000 تومان
636,000 تومان
636,000 تومان
795,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
3,500,000 تومان
2,800,000 تومان
2,800,000 تومان
3,500,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
695,000 تومان
556,000 تومان
556,000 تومان
695,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
2,880,000 تومان
2,304,000 تومان
2,304,000 تومان
2,880,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 4 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
560,000 تومان
448,000 تومان
448,000 تومان
560,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
2,900,000 تومان
2,320,000 تومان
2,320,000 تومان
2,900,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال
مصرف کننده
همکار
1,120,000 تومان
896,000 تومان
896,000 تومان
1,120,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال
مصرف کننده
همکار
1,300,000 تومان
1,040,000 تومان
1,040,000 تومان
1,300,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
1,990,000 تومان
1,592,000 تومان
1,592,000 تومان
1,990,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
7,500,000 تومان
6,000,000 تومان
6,000,000 تومان
7,500,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
0 تومان
0 تومان
0 تومان
0 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
1کانال صدا,بازبینی همزمان4کانال
مصرف کننده
همکار
425,000 تومان
340,000 تومان
340,000 تومان
425,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
1,280,000 تومان
1,024,000 تومان
1,024,000 تومان
1,280,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 4کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
720,000 تومان
576,000 تومان
576,000 تومان
720,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
545,000 تومان
436,000 تومان
436,000 تومان
545,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
2,100,000 تومان
1,680,000 تومان
1,680,000 تومان
2,100,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 8 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
1,800,000 تومان
1,440,000 تومان
1,440,000 تومان
1,800,000 تومان

دستگاه ضبط تصاویر NVR
بازبینی همزمان 16 کانال، کیفیت H.265
مصرف کننده
همکار
2,600,000 تومان
2,080,000 تومان
2,080,000 تومان
2,600,000 تومان
یونی ویو

بر اساس گروه :


بر اساس نوع :